سه‌شنبه 26 تیر 1403

منشور اخلاقی و اداری کارکنان شهرداری

کارکنان شهرداری خدمتگزار مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود :

1. شهروند مداری : احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت , دقت , سرعت , بی طرفی , شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحویل هزینه اضافی

 
2.رعایت نظم , آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزش های دینی و عرف جامعه , پیراستی محیط کار
 
3. رعایت اصول قانون گرایی , وجدان کاری , تعهد سازمانی , پاسخگویی , مسئولیت پذیری و عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
 
4. امانتداری , حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات
 
5.پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت , صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی , تهمت , غیبت و خبرچینی
 
6.مشارکت جویی , انتقاد پذیری و انتقال دانش , تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان
 
7. صرفه جویی , حفظ بیت المال و جلوگیری از اصراف و مصرف امکانات بیهوده و اموال شهرداری
 
8. کوشش مداوم برای ارتقاء دانش و مهارت های شغلی و مطالعه , تحقیق و نوآوری و خلاقیت در انجام و ارائه خدمات
 
9.وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع