یکشنبه 14 خرداد 1402

مهندس منوچهرحبیب پور

ریاست شورای اسلامی شهر

مهندس مصطفی ملازاده

سخنگو و خزانه دار شورای اسلامی شهر

خدیجه نعمتیان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر گتاب

حمید رضا کلاگر

عضو شورای اسلامی شهر

قاسم طهماسبی

عضو شورای اسلامی شهر