جمعه 7 مهر 1402

حسن پور رحیم درزی

شهردار گتاب

سید قاسم دابوییان

شهردار گتاب

مهندس علی دعاگویان

شهردار گتاب

سید مهدی عیسی زاده

شهردار گتاب