یکشنبه 14 خرداد 1402

سید قاسم دابوییان

شهردار گتاب

مهندس علی دعاگویان

شهردار گتاب

سید مهدی عیسی زاده

شهردار گتاب