شنبه 1 اردیبهشت 1403

شرح وظایف مسئولین

دفتر شهردار

وظايف:

1. تنظيم برنامه ملاقات با شهردار و راهنمائي و ترتيب ملاقات مراجعين.
2. اعلان دستورات شهردار به اشخاص و مؤسسات ذيربط و ادارات نابغه شهرداري و پيگيري آنها طبق دستور.
3. انجام امور ارتباطي شهردار.
4. مرتب نمودن نامه­هايي كه شهردار بايد مطالعه، ملاحظه و يا امضاء نمايد و اعاده آنها به امور اداري.
5. تنظيم اوقات كميسيونهائيكه در دفتر شهردار تشكيل مي­شود.
6. يادداشت و يادآوري تاريخ تشكيل كنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده­هاي مربوط به كميسيونها و جلسات اداري براي اطلاع و مطالعه قبلي شهردار.
7. گزارش مطالب مهم روزانه به شهردار
8. تهيه پيش نويس نامه­هاي ارجاعي
9. راهنمائي و در صورت لزوم فراهم آوردن وسائل تسهيل يا انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگان

 

حـراست

1. تامین حراست اخبار ، اسناد ، مدارک ، تاسیسات و اماکن و تجهیزات و مخابرات طبقه بندی شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیر مجاز .
2. انجام کلیه امور محرمانه و اقدامات تدافعی لازم به منظور ایجاد تامین در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی .
3. دریافت و ثبت نامه های محرمانه و کشف رمز و تلگرافها و عنداللزوم ارجاع به واحدهای ذیربط.
4. استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست و نگهداری اسناد و مدارک محرمانه .
5. انجام همکاریهای لازم با مراجع امنیتی و اطلاعاتی برابر مقررات عمومی حراست مرکزی وزارت کشور .
6. انجام ماموریتهای محوله ارجاع از سوی حراست مافوق برابر قوانین و مقررات جاری حراستها.

 

واحد حقوقي و املاك


هدف:


شهرداري ها به لحاظ نقش و جايگاه حساسي كه در نظام مديريت شهر ايفا مي­نمايند و طبيعتاً مجري و يا ناظر بر اجراي ضوابط و مقررات و نظامات شهري هستند و در مسائل گوناگون و متنوع مرتبط با شرح وظايف خود مي­بايستي در حسن اجراي كليه مقررات و قوانين مورد عمل مراقبت كامل بعمل آورند و به موازات آن در جهت رفع مشكلات حقوقي موسسات و واحدهاي تابعه در تمام زمينه­هاي اداري، مالي، شهري و غيره اقدام نمايند. لذا ايجاب مي­نمايد كه واحدي تحت عنوان «حقوقي و املاك» با بهره­گيري از كارشناسان خبره و آشنا به قوانين و مقررات موضوعه با احساس مسئوليت كامل در حوزه تحت نظارت شهردار پيش بيني گردد تا بتواند نيازمنديهاي حقوقي كليه واحدهاي شهرداري را تأمين و مورد پيگيري قرار دهد.


وظايف:


1. رسيدگي به معضلات و مشكلات حقوقي واحدها و مؤسسات شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي.
2. تهيه و تنظيم لوايح دفاعي و انجام وظايف نمايندگي واحد متبوع در جريان دعاوي مطروحه در مراجع قانوني.
3. تقاضاي تعقيب قانوني متجاوز به حقوقي شهرداري و رفع تجاوز و خلع يد آنان.
4. بررسي اطلاعات جمع آوري شده جهت ارائه نظر مشورتي در قبال پرسشهايي كه در زمينه مسائل حقوقي از واحد متبوع به عمل مي­آيد.
5. وصول كليه بخشنامه­ها، دستورالعملها، آيين نامه­ها و قوانين و مصوبات اعم از مصوبات هيئت وزيران، شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع قانوني در ارتباط با شهرداري و بدست آوردن آخرين اطلاعات و مصوبات در اين زمينه خصوصاً از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي و جمع بندي و تشخيص ارتباط آن با هر يك از واحدهاي شهرداري.
6. ارجاع مقررات مذكور در بند فوق (از طريق شهرداري و معاون شهردار) و همچنين تهيه و توزيع نامه­ها و راهنمائيهاي لازم در جهت چگونگي اجراي مقررات مذكور.
7. جمع آوري و مدون نمودن تاريخ و موضوع كليه مقررات مرتبط با اهداف و وظايف شهرداري و انتشار داخلي آن در سطح شهرداري به صورت بولتن­هاي شش ماهه با همكاري روابط عمومي و انتشارات و آمار.
8. ارزيابی جهت تحصيل حريم و تكميل پرونده خريد املاكي كه در طرح توسعه معابر و يا در مسير طرحهاي مورد نظر شهرداري قرار مي­گيرد.
9. بررسي و ارزيابي و كارشناسي اراضي و املاك مورد معامله شهرداري اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره و تهيه فهرستها.

 

واحد كامپيوتر


هدف :


توفيق در اجراي برنامه­هاي عمراني و خدماتي شهرداري منوط به آن است كه هر گونه برنامه ريزي مبتني بر اطلاعات و آمار دقيق از وضعيت موجود شهر و شهرداري بوده و بر مبناي اين اطلاعات بتوان نيازهاي آتي را در تمام زمينه­ها وبا حداقل ضريب خطا مشخص و علاوه بر آن با تبديل روشهاي محاسباتي قديمي دستي به ماشيني، علاوه برصرفه­جويي در وقت و هزينه، سيستمهاي مورد عمل را نيز اصلاح نمود. لذا با توجه به حجم وسيع اطلاعات مورد نياز شهرداري به لحاظ وسعت، جمعيت و چگونگي ساختار شهري، ايجاد اين واحد كه بتواند با پردازش اطلاعات و داده‌هاي موجود نياز مسئولين و مديران و برنامه‌ريزان شهرداري را در جهت نيل به اهداف تعيين شده در شرح وظايف هر يك برآورده نمايد، اجتناب ناپذير بوده و چون كليه واحدهاي تابعه و وابسته به شهرداري از خدمات اين واحد بهره خواهند گرفت لذا جايگاه سازماني آن در حوزه تحت نظارت شهردار پيش بيني گرديده است.

 

شرح وظايف:


1. تهیه لیستها ، آمار و اطلاعات مورد نیاز سیستمهای کامپیواری شده و طراحی فرمهای جمع آوری اطلاعات جهت پیاده سازی برنامه های مورد نیاز .
2. همکاری با شرکتها وموسسات وابسته به شهرداری جهت تنظیم سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز به منظور برقراری ارتباط با مرکز کامپیوتری .
3. ارائه آموزشهای لازم به پرسنل مربوط جهت جمع آوری و کنترل و پانچ اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستمها کامپیوتری شده .
4. انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .

 

واحد نظارت و كنترل (اجرائيات و رفع سد معبر، جلوگيري از تخلفات ساختماني)


هدف:


نظر به شرح وظايف شهرداري در جهت ايجاد و كنترل مستحدثات عام المنفعه و حفظ و حراست و آماده نگهداشتن اين تأسيسات براي استفاده عموم، لزوم برقراري يك سيستم حفاظتي صحيح توسط مأمورين ورزيده آگاه و كنترل و آموزش مستمر آنان در قالب برنامه­هاي خاص اجتناب ناپذير است. لذا ضرورتاً كادر حفاظت و نگهباني از مستحدثات متعلق به شهرداري در واحد فوق الاشاره پيش بيني شده به نحوي كه كليه نگهبانان تأسيسات شهرداري از طريق اين واحد به محل خدمت خود اعزام مي­شوند و تحت نظارت و كنترل و باز آموزي قرار مي­گيرند. ضمناً كليه امور رفع سد معبر و كنترل و ساخت و سازهاي شهري از طريق اين واحد انجام مي­گيرد.


وظايف:


1. رسيدگي به امور انتظامي و اجرائيات شهرداري.
2. اعزام مأمور اجراء به واحدهاي شهرداري و مراقبت در حفظ و نگهداري اموال توقيف شده.
3. تهيه و تنظيم برنامه نگهبانان و كشيك مأمورين اجرائيات و مراقبت در حسن انجام وظيفه كليه نگهبانان مستحدثات متعلق به شهرداري.
4. حفظ و حراست از تأسيسات و اماكن مربوط به شهرداري و آموزش و كنترل و آماده نگهداشتن كليه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب.
5. ابلاغ احكام صادره از مراجع قانوني و معرفي متخلفين از مقررات شهرداري به دادگاهها و مراجع ذيربط.
6. انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي­گردند.

 

بایگانی چیست؟

یک نوع ایجاد دسته بندی و نظم می باشد که بسیاری از کارمندان یک اداره با آن در محیط کار مواجه می شوند. زمانی که بحث از بایگانی می شود بسیاری از افراد نارضایتی خود را از آن اعلام می کنند و برخی از افراد هم موافقت می نمایند. در واقع این بخش یکی از مهمترین بخش های مدیریت کردن اسناد و مدارک می باشد که در هر اداره و سازمانی باید وجود داشته باشد و هر کارمندی هم باید با آن آشنایی کاملی داشته باشد. زمانی که فرد در شغل خود با فرآیندهای این بخش آشنایی نداشته باشد بدون شک مشکلات زیادی برای او به وجود می آید. بنابراین هر فردی در اداره باید با این بخش آشنایی پیدا کند. امروزه با استفاده از نرم افزار بایگانی بسیاری از افراد با این بخش رابطه بهتری برقرار کرده اند و بهتر می توانند کارهای خود را مدیریت کنند.

 

شرح وظایف واحد موتوری:


1.اختصاص خودرو مورد نیاز جهت ماموریت های داخل و خارج شهر.

2.گردآوری اطلاعات بیمه ای خودروها.

3.هماهنگی و بازدید خودروها جهت اعزام به تعمیرگاه.

4.پیگیری عدم خلافی خودروهای تحویلی به واحد موتوری.

5.گردآوری اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها.

6.تنظیم برنامه کاری رانندگان.پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای مربوطه و همکاری با انبار دار شهرداری.

7.نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها.تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش آنها.

8.انجام عملیات های عمرانی از قبیل خاک برداری ،تسطیح ،حمل مخلوط ، جابه جایی مصالح ، حمل و بار گیری نخاله های سطح شهر .حمل زباله و انتقال به سایت محمد آباد در مواقع بارش برف.

 

شرح وظایف مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری:


مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها•ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاریدر پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شدهارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفعنقاط ضعفبازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اجرا شودبررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای

وابسته به شهرداری.
اجرا و ابلاغ مقررات مربوط به كميته انضباطی، هيئت های رسيدگی به تخلفات اداری، تجديد نظر و آراء ديوان عدالت اداری.
تشكيل جلسات و اتخاذ تدابير لازم جهت ارتقاء کيفی و کمی كارآيی كارگران نظير كميته های مهارت فنی.
شركت در جلسات هيئت های حل اختلاف و شورای كارگاه در اداره كل كار و امور اجتماعی و دفاع از حقوق شهرداری در موارد مذكور.
انجام امور مربوط به ارزشيابی و مزايای كاركنان.
همكاری با اداره تشكيلات و بهبود روشها تا تصويب سازمان تفصيلی اداری شهرداری و اجرای آن پس از تصويب نهايی.
حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی كاركنان شهرداری اعم از كارمند و كارگر (شاغل، بازنشسته و موظفين).
اتخاذ تدابير لازم جهت كنترل حضور و غياب كاركنان.
جمع آوری و نگهداری اطلاعات و آمار مربوط به وضعيت پرسنلی كاركنان شهرداری و ثبت مشخصات كاركنان در شبكه رايانه ای جهت تنظيم برنامه ريزی نيروی انسانی.
انجام ساير امور مشابه و دستوراتی كه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع می گردد.
مورد تاییدبررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری بر اساس آنبرگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلاتبرنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطقبرنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر•برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیازبرنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهربرنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبزبرنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح شهربرنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مادیها و مسیلهای شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگان های اجرائی شهرداریتاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنندتحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستیتدوین دستورالعمل و آیین نامه های حفظ و بازسازی مادیها و مسیلهاتهیه و تدوین طرحهای لازم جهت بهینه کردن امور خدمات رسانی به شهروندانزمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی ، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستیمشارکت در ستادهای متشکله در زمینه ارائه خدمات رفاهی به مسافرین و توریست های شهر و پیگیری اجرائی وظایف شهرداری در این خصوصنظارت بر انتخاب مشاوران و پیمانکاران متخصص و حرفه ای در امور خدمات شهرینظارت بر برخورد با متخلفین مسائل شهری)مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز (و دریافتاحکام قضایینظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شدهنظارت بر حسن انتظام امور مادیها و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنهانظارت بر حسن انتظام و گردش امورسازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنهانظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵قانون شهرداریها)مرتبط با خدمات شهری (و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکورنظارت بر سیستم جمع آوری و امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوط•نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهرینظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ماده ۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهرینظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگردنظارت کمی و کیفیبر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروریهمکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهریاستفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت هاهماهنگی در استقرار نظام جامع آماری و جمع بندی ویرایش اطلاعات و استفاده از نتایج در برنامه ها و اقداماتاستفاده از فن آوری و روشهای جدید و افزایش اثربخشی روشهای نظارتتوسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهرحفاظت از محیط زیست شهری و کنترل و کاهش آلودگی های شهریمدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری)استفاده از انرژی ناپایدار، پارکهای طبیعی و آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهریمطالعه و تحقیق جهت شناسایی محیط زیست شهری و روش های کاهش تاثیرات ناشی از فشارهای وارده بر محیط زیستبرنامه ریزی و تهیه فرمت هایی در جهت یکپارچه سازی، تسریع، قانونمندکردن موارد مرتبطتدوین ضوابط رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنهاکنترل و نظارت بر قراردادهای امور خدمات شهری)رفت و روب، جمع آوری زباله، رفع سدمعبر و(نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات •نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
 

وظایف واحد کارگزینی در شهرداریوظايف اين واحد به شرح زير می باشد:

اعمال و اجرای آيين نامه ها، مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی مشاغل.
رسيدگی به تقاضاهای استخدامی و پيشنهاد انتصابات، ترفيعات، ارتقاء گروه، تشويق و توبيخ، جابجايی و نقل و انتقالات كاركنان.
اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آيين نامه ها و مقررات استخدامی از جمله بازنشستگی، بازخريد، انفصال و نظاير آن و ايجاد وحدت رويه در كليه سازمانهای