شنبه 1 اردیبهشت 1403

گَتاب از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش گتاب شهرستان بابل قرار دارد. مردم گتاب   از قومیت طبری هستند[۱] و به زبان مازندرانی[۲] گویش می‌کنند. جمعیت گتاب در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با   ۷٬۳۷۴ نفر و مساحت آن ۱۲ کیلومتر مربع گزارش شده‌است.[۳]
گتابگَتوکشور ایراناستانمازندرانشهرستانبابلبخشگتابنام(های) پیشینجلودار محلهسال شهرشدن۲۰/۴/  ۱۳۸۵ مردمجمعیت ۷٬۳۷۴  جغرافیای طبیعیمساحت۱۲ کیلومتر مربعارتفاع ۳۰ مترآب‌وهواروزهای یخبندان سالانهندارد